www.cni.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale.

Accept cookie-uri Nu accept cookie-uri

Interes Public

Solicitari informatii
Buletin informativ
Buget din toate sursele de venituri
Bilanturi contabile
Declaratii de avere si interese
Instructiune CNI

Solicitari informatii de interes public (Legea 544/2001):

Persoana responsabila: Adina Mitran - 021 316 73 84 - Compartimentul Strategii si Comunicare

Program de functionare: Luni – Vineri: 8:30 – 16:30

Legislatie

Documente utile:

Modalitati de contestare ale deciziilor:

In cazul in care o persoana considera ca dreptul sau privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Modele de reclamatii administrative se gasesc la anexele 2 a) si 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, in cazul in care solicitantul se considera vatamat in drepturile sale prevazute de lege, poate depune plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritatii publice, asa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificarile si completarile uterioare, si art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ sa constitie o sursa reala de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor,programul de functionare,programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Investitiile realizate de CNI, in conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr 25/2011 cu modificarile si completarile ulterioare:

(1) Sursele de finantare pentru realizarea de catre C.N.I. a Programului national de constructii de interes public sau social se pot constitui din:

  • a) Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie;
  • b) Bugetul local al unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare;
  • c) Fonduri rambursabile contractate sau garantate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare;
  • d) Veniturile proprii ale beneficiarilor institutii publice finantate integral din venituri proprii;
  • e) Venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
  • f) Donatii si sponsorizari ale persoanelor fizice sau juridice, romane sau straine;
  • g) Alte surse legal constituite.

(2) In situatiile in care beneficiarii obiectivelor de investitii participa la finantarea realizarii investitiilor, C.N.I. va incheia cu acestia conventii de cofinantare, pentru a se asigura ca isi onoreaza obligatiile asumate.

Astfel, sumele alocate anual pentru finantarea obiectivelor de investitii realizate de CNI sunt aprobate prin Legea Bugetului de Stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

In ceea ce priveste finantarea activitatii proprii, bugetul de venituri si cheltuieli al CNI este aprobat prin hotarare de guvern. in acest sens, pentru anul 2016, bugetul de venituri si cheltuieli este aprobat prin HG 268/2016.

Declaratii de avere si interese

Aici puteti gasi declaratiile de avere si de interese ale persoanelor care ocupa sau au ocupat functii de conducere in cadrul Companiei Nationale de Investitii S.A.

Personal Conducere si Executie

In atentia tuturor antreprenorilor, parte in contractele de achizitie publica de executie de lucrari incheiate cu C.N.I. – S.A., societatea noastra pune la dispozitia acestora  Instructiunea CNI SA nr.1068/25.01.2019 referitoare la impactul prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

De asemenea, in vederea aplicarii acesteia, precizam faptul ca a fost emisa urmatoarea  CLARIFICARE cu urmatoarea DECLARATIE ANEXA.

Avand in vedere Instructiunea Presedintelui ANAP nr.1/2019 pentru modificarea Instructiunii Presedintelui ANAP nr.2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.296/17.04.2019, a fost emisa emisa urmatoarea CLARIFICARE

PROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2019, Compania Nationala de Investitii