www.cni.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale.

Accept cookie-uri Nu accept cookie-uri

Mărește fontul Micșorează fontul Alb și negru Inversează culorile Evidențiază legăturile Font normal Resetează

Achizitie Directa - Achiziţionarea serviciilor de elaborare Studiul de Fezabilitate (S.F.) cu elemente specifice al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru a

ID: 638
Data: 01-08-2023
Tip: Servicii Proiectare

Compania Nationala de Investii doreste sa achizitioneze, prin achizitie directa, “ Achiziţionarea serviciilor de elaborare Studiul de Fezabilitate (S.F.) cu elemente specifice al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice având punct de vedere favorabil/aviz de principiu FRF și FRA, inclusiv Scenariu de securitate la incendiu prelimiar conform Legii 307,Studii de specialitate (Studiu topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Studiu geotehnic verificat la cerința Af, Expertiză Tehnică structurală, Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficienţă, raport de Audit Energetic, precum și orice alte studii de specialitate necesare), întocmire documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și asistență beneficiar în vederea obținerii avizelor, prezentare 3D - imagini fotorealiste, pentru obiectivul mixt de investiții: Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea bazei sportive ”Progresul”, strada Elena Doamna, nr. 2B, oraș Corabia, județul Olt

Durata de realizare: 120 zile.

Codul  CPV: 71000000-8  - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie

Oferta va fi intocmita conform cerintelor Caietului de Sarcini, Formularele 1-6 (anexate), precum si a urmatoarelor documente:

- Certificatul de atestare fiscala emis de ANAF. Informatiile cuprinse in certificatul de atestare fiscala trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertei (in valabilitate).

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertei.

 * In situatia in care exista firme subcontractate, acestea trebuie sa prezinte: Acordul/Acordurile de subcontractare, Formularele 3,4,5,6; Certificatul Constatator ONRC, precum si Certificatul de Atestare Fiscala Emis de ANAF.

*Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă următoarele:

- Scrisoarea de înaintare – Formularul 1

Propunerea financiară va conține:

- Formularul de ofertă și Anexele (Formular nr. 2, Anexa 1 și Anexa 2). Anexa 2 la formularul de ofertă reprezintă lista subcontractanților - dacă este cazul;

- Se vor respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini;(pag 21-23)

- Se va prezenta structura pretului ofertat conform tabelelor prezentate in caietul de sarcini la pagina 22.

Propunerea tehnică:

- Se vor respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini (pag. 18-21)

- Certificat constatator emis de ONRC, recent;

- Prezentarea certificatului de atestare fiscala emis de ANAF. Informatiile cuprinse in certificatul de atestare fiscala trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertei(in valabilitate);

- Formularele: 3,4,5,6

Precizam ca valoarea estimata pentru achizitia acestor servicii este de: 209.222,91 lei fără TVA;

Achizitia se va finaliza printr-un contract de servicii, incheiat cu ofertantul care ofera pretul cel mai scazut. În situația în care nu se poate face departajarea ofertanților, fiind ofertată aceiași valoare, aceasta se va realiza prin solicitarea de reofertare.

Termenul de trasnmitere a ofertei este pana la data de: 09.08.2023, ora: 10:00.

Avand in vedere necesitatea achizitiei, va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra, pentru serviciile sus mentionate, la adresa de e-mail: dirigentie6@cni.ro.

Documente AchizitiePROIECTE CE NE PROPUNEM INTERES PUBLIC DESPRE NOI CONTACT

Copyright © 2023, Compania Nationala de Investitii

conect.gov.ro fiipregatit.ro